Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Hoofdpagina

De stichting

[... stelt zich teweer]

Als we met lede ogen blijven toezien hoe de bedreiging van het Nederlands door de verengelsing/ veramerikaansing om zich heen grijpt, zullen we over een aantal jaren moeten vaststellen dat het onze eigen schuld is geweest.

[...successen!]

Voorbeelden van positieve resultaten van onze activiteiten in de laatste jaren (in willekeurige volgorde; in de aangegeven Nieuwsbrieven staan vaak ook foto's.

Nederlands weer officiële taal op Schiphol?

Petitie door Leon van den Beucken

Politiek het Nederlands gunstig gezind?

Je hoort het zo vaak: Taal ontwikkelt zich vanzelf. Niets blijkt echter minder waar. Schiphol is Engelstalig vanwege beleid. De universiteiten hebben het Nederlands overboord gezet, vanwege beleid. Het basisonderwijs wordt verengelst vanwege beleid. En in veel gevallen overheidsbeleid. Voor een politiek neutrale stichting als Stichting Taalverdediging is dit een dilemma: Onze stichting behandelt en beoordeelt alle partijen gelijk. Toch valt het niet te ontkennen dat bepaalde politieke partijen veel vriendelijker ten opzichte van het Nederlands staan dan andere partijen. Dan is het toch onze taak daarover te berichten. In onze nieuwsbrief 2016-4 hebben we een uitgebreid artikel opgenomen over de gedragingen van de politieke partijen op taalgebied over de afgelopen regeerperiode.

In onze nieuwsbrief verder aandacht voor de Nederlandse Taalunie, de taalonvriedelijke KLM versus taalvriendelijke buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en Boeing, nieuws over de taalsituatie in Zuid-Afrika, André Rieu die in het Engels walst en veel kleine berichten!

Universiteit Maastricht

Er wordt alleen maar in het Engels lesgegeven.

Driewerf hoera voor Google!

Vorig jaar viel het ons op dat wanneer men op de internetkaartendienst "Google Maps" de kaart van Brussel te zien kreeg, de straatnamen in eerste aanleg Franstalig waren. Pas na enkele malen vergroten kwamen ook de Nederlandse straatnamen in beeld. Dat was onaanvaardbaar, omdat Brussel een tweetalige stad is met evenveel rechten voor het Nederlands als voor het Frans. We hebben daar in onze Nieuwsbrieven uitvoerig aandacht aan besteed. Lees verder...

Premier Rutte maakt geen vauten

Op de nieuwswebstek Nu.nl lazen wij het volgende bericht: "Premier Mark Rutte heeft op het paneel van een satelliet een bijzondere taalfout vereeuwigd. Hij schreef boven zijn handtekening de boodschap 'Peace and Prosparity', terwijl het juiste Engelse woord 'prosperity' is." - www.nu.nl.

 

Vermakelijk, vinden wij bij Taalverdediging. Kennelijk ontzegt Rutte, als vertegenwoordiger van Nederland, de Nederlandse taal een ruimtereis. Rutte laat zich kennen als iemand die zijn Nederlands te pas en te onpas doorspekt met Engelse woorden, die meestal niet eens deel uitmaken van onze woordenschat. Dat is tot daaraan toe, maar als deze blijk van groot enthousiasme voor het Engels niet door gesteund wordt door een grote taalvaardigheid in die taal, dan rest ons niets dan twee aloude Nederlandse gezegden op onze anglofiele eerste minister toe te passen:

 Schoenmaker, blijf bij je leest, en Spreek uw moerstaal!

 

Bewijs van kromspraak door Gerechtshof

In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar meldden we u dat het Gerechtshof in Den Haag in februari dit jaar in zijn arrest in de zaak van Taalverdediging tegen het onwettige tweetalig basisonderwijs, gegeven door het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, al dan niet met opzet, een verkeerd oordeel had gegeven. Het hof meende uit het verslag van de discussie voorafgaande aan de totstandkoming van de wet uit 1998, met de bepaling dat het onderwijs in het Nederlands gegeven moest worden, op te moeten maken, dat de wetgever het geven van les in het Engels niet wilde uitsluiten. Dat was een vergissing, een gerechtshof onwaardig. Van een dergelijk college  mag worden verwacht dat het zijn huiswerk goed doet en er niet met de pet naar gooit. Toch heeft het hof dat gedaan, waarmee degenen die beweren dat het bij justitie rammelt, gelijk krijgen. Het hof heeft in de motivering van het arrest gewag gemaakt van een terloopse opmerking van de toenmalige staatssecretaris Netelenbos  (PvdA) over tweetalig onderwijs. In de memorie van toelichting is daarover niets terug te vinden en in de wetstekst ook niet. Indien de wetgever
van mening zou zijn geweest dat er enige ruim- te voor onderwijs aan Nederlandstalige kinderen in een vreemde taal zou moeten worden gegeven, zou dat wel in de wet zijn vermeld. In de Nederlandse wetten krioelt het vaak van de uitzonderingsbepalingen en ook in de betreffende is er uitzondering gemaakt voor bijvoor-
beeld het Fries. Dat de wetgever het NIET mogelijk wilde maken om in het Engels les te geven bewijst bovendien de inhoud van de brief die de toenmalige voorzitter van Taalverdediging, Sandra Keuper, in het jaar 2000, van de initiatiefnemer van het wetsartikel, het VVD-Kamerlid de heer Cornielje, ontving.

Artikel Trouw

Het dagblad trouw heeft een artikel gemaakt over de activiteiten van Stichting Taalverdediging.

Ze zijn het gebouw waar de krant is gevestigd nog niet binnen en het is al raak: 'Entrance' staat er boven de deuren waar je naar binnen gaat. En als Jan Heitmeier en Daniël Mantione naar binnen lopen, passeren ze de 'Servicedesk'. Mantione: "Als ze bij de krant al geen Nederlands meer schrijven, dan is dat wel een teken aan de wand." Bijna 15 jaar ergert de Stichting zich al groen en geel aan vooral de verengelsing van de Nederlandse taal. Met een driemaandelijkse nieuwsbrief wordt de achterban (ruim 500 man sterk) op mild ironische toon op de hoogte gehouden van waar het nu weer misging en wat de stichting eraan doet. Lees verder bij dagblad Trouw...

 

D66 is slechte verliezer

Enkele jaren geleden is door de Amsterdamse leider van D66 , Jan Paternotte, bewerkstelligd dat in de bussen en trams van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf de berichten ook in het Engels zouden worden omgeroepen. Op veel haltes werd er zelfs meer in het Engels medegedeeld dan in het Nederlands. Taalverdediging heeft daartegen indertijd fel geprotesteerd, onder andere, door in te spreken in de gemeenteraadscommisie.

Behalve Taalverdediging hebben ook vele anderen bezwaar tegen deze verengelsing van het openbaar vervoer in de hoofdstad gemaakt. Niet in de laatste plaats de bus- en trambestuurders, die er de hele dag naar moesten luisteren. Het kwam hen zo langzamerhand de oren uit.

Vanwege al die bezwaren heeft het GVB begin dit jaar nieuwe geluidsbanden geïnstalleerd, zonder die Engelse mededelingen. Een prachtig voorbeeld van ontengelsing!

Taalverdediging was benieuwd naar de reactie van D66 op het afschaffen van het troeteldier van hun leider, Jan Paternotte. Hoe vaak we echter ook belden, steeds werden we afgepoeierd. Men was er nog niet van op de hoogte, moest er nog over nadenken, had geen tijd, er waren wel belangrijker zaken, of het werd gewoon ontkend. Op maandag 17 maart deden we nog maar eens een laatste poging een verklaring los te peuteren en kregen te horen dat die reactie pas kon worden gegeven op 20 maart, één dag na de gemeenteraadsverkiezingen dus.

Slechte verliezers die lui van D66!

Nieuwe webstek!

stvwww_speels.png

Een nieuw jaar, een nieuwe webstek! Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de webstek van onze stichting enigzins gedateerd was. Dat wisten wij ook, en verbetering stond hoog op ons verlanglijstje. Wens in werkelijkheid omzetten kost echter behoorlijk wat energie, met als gevolg dat het even geduurd heeft. Waar de oude webstek zoals dat heet volledig uit statische HTML bestond, heeft onze nieuwe webstek een geavanceerde basis. U ziet momenteel slechts een enkele module actief, XoWiki genaamd, dat ons in staat stelt de webstek als een Wiki te bewerken. Het stelt ons ook in staat actieve leden uit de achterban aan de webstek te laten bijdragen. XoWiki is slechts één van de vele beschikbare modules en we kunnen dus eenvoudig nieuwe modules toevoegen. We zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen een forum te openen.

We zullen de nieuwe webstek geleidelijk verder vullen, sjieker maken en meer functies toevoegen. De oude webstek is nog een tijdje te raadplegen via de koppeling aan de linkerkant van het scherm, maar zal na verloop van tijd verdwijnen.
 

Taalverdediging tekent beroep aan tegen vonnis BOOR

 Zoals u in onze eerdere berichten heeft kunnen lezen, heeft de rechtbank enkele fouten gemaakt in haar redenatie in het vonnis in onze zaak tegen BOOR. Het bestuur heeft nut en noodzaak van het corrigeren van deze kwesties in een hoger beroep afgewogen en heeft daarop geoordeeld dat een hoger beroep zinnig is en zal worden ingesteld. Meer informatie volgt. 

Prins opent academisch jaar in het Engels

 Prins Constantijn, derde zoon van koningin Beatrix en lid van het Koninklijk Huis,dus vallend onder de ministeriële verantwoordelijkheid, heeft op 3 september het academisch jaar van de Erasmus Universiteit te Rotterdam geopend met een volledig Engelstalige toespraak. Lees verder...

Krakelingen

Krakelingen van EuroshopperZoals u weet heeft Taalverdediging vorig jaar uitgebreid actie gevoerd tegen de (vaak) onbegrijpelijke Engelstalige etiketten op de EuroShopper-artikelen in de schappen van Albert Heijn. Naar aanleiding hiervan heeft de grootgrutter besloten de etiketten van uitsluitend in Nederland te koop aangeboden artikelen van dit huismerk, als de oude etiketten op zijn, van een Nederlands etiket te voorzien. Enige maanden geleden verscheen de KANO in zo'n nieuwe Nederlandstalige verpakking in de winkels en deze maand was de KRAKELING aan de beurt. We zijn benieuwd welke lekkernij de volgende zal zijn. 

Oud-studenten Universiteit Stellenbosch hekelen Afrikaans-vijandig bestuur

De Zuid-Afrikaanse krant Rapport bericht dat oud-studenten een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen het universiteitsbestuur. De oud-studenten pikken het niet langer dat steeds meer colleges in het Engels worden gegeven en berekenen dat de Universiteit Stellenbosch in het huidige tempo binnen enkele jaren geen Afrikaanstalige colleges meer zal kennen. Lees verder...

Uitspraak wederom uitgesteld

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat de uitspraak van de rechtbank van Rotterdam in onze zaak tegen het het BOOR, inzake het onwettige Engelstalige basisonderwijs, opnieuw is uitgesteld. Van de griffie van de rechtbank vernamen wij dat de uitspraak nu verwacht kan worden in september. We zullen dus weer geduld moeten oefenen.
Nieuws

Protest bij Milieudefensie

Op zaterdag 16 september heeft Taalverdediging een straatprotest gehouden bij Milieudefensie tegen de nieuwe titel van hun tijdschrift "Down to Earth". De leden van Milieudefensie kwamen op dat moment bijeen in Arnhem voor een vergadering. Het NCRV-programma Man Bijt Hond was van de partij en heeft van kaderlid J. Derks, die zowel lid is bij Taalverdediging als Milieudefensie, een portret gemaakt. De uitzending was op vrijdag 23 september. Heeft u het gemist of wilt u het nog eens zien? U kunt het filmpje als AVI-bestand bekijken of binnenhalen. Op uw computer dient een codec voor MPEG4 ASP zoals bijvoorbeeld XviD geïnstalleerd te zijn.

Koosjere artikelen bij Albert Heijn voortaan ook in het Nederlands

In onze Nieuwsbrief 2011-2 berichtten wij u over een afdeling koosjere artikelen bij een Albert-Heijnwinkel in Amsterdam. Op deze artikelen ontbraken Nederlandse aanduidingen op de verpakkingen. Artikel 23 van het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen eist keihard dat alle aanduidingen in het Nederlands gesteld dienen te zijn.
Hiervoor bestaan goede redenen; de ingrediëntenlijst op een etiket is bijvoorbeeld van groot belang voor wie een bepaald ingredïent niet kan verdragen. Ook van belang is het voor de interpretaties van de houdbaarheidsteksten: "Ten minste houdbaar tot..." en "Niet gebruiken na..." hebben een andere betekenis voor wat er dient te gebeuren met een product waarvan de houdbaarheidsdatum verloopt. Lees verder...

Artikel vakantiescholen van het net verdwenen

Een in onderstaand nieuwsbericht over de Rotterdamse vakantiescholen verwezen artikel is spoorloos van het internet verdwenen. Het nieuwsbericht verwijst nu naar een versie die wij uit "Google Cache" hebben verkregen. Voor het geval het originele artikel nog terugkomt geven wij u hier nog de oorspronkelijke locatie van het verdwenen artikel .

Kinderen op Early-Birdscholen moeten bijgespijkerd worden in de zomervakatie

De NOS bericht in een reportage over de ondermaatse leerprestaties van Rotterdamse basisschoolleerlingen. Om deze prestaties te verbeteren moeten de Rotterdamse kindertjes nu ook in de zomervakantie naar school. Erg triest is dat onder de 9 basisscholen die nu een "Vakantieschool" organiseren, zich ook 2 Early-Birdscholen bevinden, te weten De Waterlelie en De Passe-Partout (waarbij deze laatste ook nog eens meedoet aan de proef 15% Engelstalig onderwijs die het Ministerie van Onderwijs organiseert). Behalve dat dit de stelling dat het Engelstalig onderwijs niet ten koste zou gaan van het Nederlands nogal ondergraaft, vraagt een gezond mens zich af of het hoegenaamd wel nodig zou zijn geweest de leerlingen hun zomervakantie af te nemen, als deze scholen alle tijd die zij aan Engels hebben besteed aan Nederlandse taal en rekenen hadden besteed.

Reactie op aanval door Tara Ubachs

Op 26 mei publiceerde Tara Ubachs een artikel waarin zij Taalverdediging aanvalt op het beschermen van de positie van het Nederlands in het onderwijs. Normaal reageert de Stichting Taalverdediging niet op onzinnige aanvallen van haar tegenstanders, maar deze keer doen wij dat wel, en wel hierom: Tara Ubachs is niet zo maar iemand die de klok heeft horen luiden en niet weet waar de klepel hangt, nee, zij is wel degelijk ter zake deskundig. Door de werkelijkheid een kwart slag te draaien geeft zij de argeloze lezer de valse indruk dat die vreselijke mensen van de Stichting Taalverdediging de taalontwikkeling van de Nederlandse jongeren en daarmee hun toekomst de nek om willen draaien. Niets is echter minder waar. De Stichting Taalverdediging streeft naar goed taalonderwijs voor de kinderen, waarbij zij na het verlaten van de basisschool de Nederlandse taal, in woord en geschrift, uitstekend beheersen. Daarna kan een aanvang worden gemaakt met het aanleren van vreemde talen. Lees verder...

De rechtszitting

Op vrijdag 20 mei  om drie uur des namiddags was het grote ogenblik aangebroken. Na acht jaar strijd van onze Stichting tegen het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vond de zitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam plaats. Partijen waren elkaar al wel eerder tegengekomen voor de Bestuursrechter, maar dat was zonder veel nut, omdat in die rechtsgang de mogelijkheden de wetsovertreder aan te pakken te beperkt zijn. Het was echter noodzakelijk om verder te kunnen procederen. Nu was het dan zo ver, na jarenlange schriftelijke uitwisseling van standpunten kregen eiseres en gedaagde de gelegenheid hun pleidooien te houden, getuigen te laten verklaren en vragen van de rechter te beantwoorden: Lees verder...


Het Nederlandstalige lied in de schijnwerpers


Van onze Haagse taalverdediger Henk Dorrestijn ontvingen we onderstaand positief bericht:

Als lid van de stichting Taalverdediging wil ik u op de hoogte stellen van een initiatief dat we in Den Haag hebben gestart om een podium te bieden voor muzikanten die literair/poëtische liedjes maken en willen brengen in het Nederlands. In de Nederlandse Taal omdat dan pas de tekst van een lied kan ontroeren.
Aanstaande 23ste  juni gaat de tweede voorstelling van start en vanaf september willen we wekelijks een dergelijke creatieve en inspirerende avond organiseren.  
Voor informatie zie www.aardewerktheater.punt.nl 

Op deze website is ook de BEGINSELVERKLARING te vinden, die we hier toch nog even onder uw aandacht willen brengen:  Lees verder...

Octrooitaal


Wij zonden de volgende brief aan de heer De Wever, N-VA Voorzitter

Zeer geachte heer De Wever,
Zoals u weet worden er voorbereidingen getroffen om te komen tot een eensluidende octrooiregeling voor de gehele Europese Unie. De totstandkoming hiervan ondervindt ernstige vertraging door onenigheid tussen de lidstaten over de taalaspecten van zo n regeling. Met name Spanje en Italie eisen dat de octrooien in ieder geval ook naar het Italiaans en het Spaans vertaald worden. De Nederlandse regering wil nu buiten de genoemde landen om een octrooiregeling invoeren voor de landen die accoord gaan met een octrooiverdrag waarin is vastgelegd dat de voor de betreffende landen geldende octrooien alleen in het Duits, Engels en Frans worden geformuleerd. Lees verder....

Wij ontvingen van de heer De Wever het volgende antwoord.

Geachte heer Braamkolk,

Ik heb uw brief van 6 april in goede orde ontvangen.

Zoals u weet is ook voor ons het gebruik van de Nederlandse taal ontegensprekelijk een belangrijk aandachtspunt. Dat is zeker zo in het kader van de Europese patentproblematiek.

Mijn partij stelt algemeen.. Lees verder...


Uit Nieuwsbrief 2011-1:Rutte denkt in het Engels


Geachte lezer,

De nieuwe Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) doorspekt zijn taal met Engelse woorden. Naar eigen zeggen komt dit omdat hij in een eerdere functie bij het Engels/Nederlandse voedings- en wasmiddelenbedrijf Unilever verplicht was om met zijn collega’s in het Engels te communiceren. Als hij voor de vuist weg zuiver Nederlands zou moeten spreken, zou hij veel langer moeten nadenken om zijn gedachten onder woorden te brengen. Het ziet er dus naar uit dat we met de wisseling van regeringsleider in Nederland van de regen in de drup zijn geraakt. Na Jan Peter Balkenende, die te pas en vooral te onpas gebruik maakte van vreemde talen, zoals bij de opening van het academisch jaar te Wageningen, hebben we nu te maken met een minister-president met taalbedorven hersenen, in staat van bederf gebracht door het interne anti-Nederlandse taalbeleid van de multi-nationale onderneming Unilever. De voorstanders van tweetalig onderwijs, waaronder veel vooraanstaande VVD’ers, houden vol dat onderdompeling in een andere taal op school de beheersing van het Nederlands door de leerlingen niet aantast. Zij komen ook steeds op de proppen met lovende rapporten, gegrond op uiterst vage onderzoekingen op dit gebied. Zo zou de Nederlandse taalvaardigheid door lessen in het Engels zelfs toenemen. (?)
Mark Rutte vormt het levende bewijs dat dit niet waar is. Als een in het Nederlands opgeleide academicus door zijn Engelstalige werkkring, let wel in Nederland, er niet meer in slaagt om zich in zuiver Nederlands uit te drukken, hoe moet het dan de in het Engels ondergedompelde jeugd vergaan, zeker als er na het tweetalig basis- en middelbaar onderwijs een volledig Engelstalige academische studie volgt. Het wordt hoog tijd dat er een streep door al het onderwijs in een vreemde taal getrokken wordt, om daarmee het taalbederf onder de jeugd een halt toe te roepen. Daarnaast zou er ook een wettelijke bepaling dienen te komen om uitwassen op taalgebied, zoals bij Unilever, tegen te gaan. Van de taalbedorven minister-president en zijn collega’s is zo’n wetsontwerp niet te verwachten. Welke (oppositie)partij in de Tweede Kamer neemt het initiatief?

Taalverdediger W. Marteijn uit Den Haag schreef hierover aan SN met kopie aan ons:
“Vrijdagnacht 25 maart jl. op de persconferentie na de NAVO vergadering was het weer raak. Rutte die het NAVO-besluit het commando van de militaire operatie boven Libie te gaan voeren toelichtte (ochtend journaals op tv) en het over de betrokkenheid van NL bij het handhaven van het vliegverbod had sprak in één zin over: "air two service", "no-fly zone" en de "UN security council".
Later bleek in de pers dat hij behalve over een vliegverbod en de VN veiligheidsraad had gesproken over "air to surface" acties, bombardementen die de Koninklijke Luchtmacht NIET gaat uitvoeren.
Alleen al om die reden zou Rutte voortaan ondertiteling moeten krijgen (i.p.v. Vlamingen, Friezen en Drenten). Je zou toch denken dat een eerste minister graag aan het Nederlandse volk goed wil uitleggen dat als "we" gaan deelnemen aan een oorlog wat "Nederland" dan precies gaat doen en waarom. Zo niet bij Rutte die voor "heldere taal" is en van "We geven Nederland terug aan de Nederlanders" maar die “bij Nederlands te veel tijd verliest met nadenken" (echt waar, zijn woorden).
Tja dat krijg je als je (al meer dan tien jaar geleden) voor Unilever hebt gewerkt en zo graag bij de G20 wilt aanschuiven. Toch vreemd dat Sarkozy, Merkel, Anderson, Zapatero, e.v.a. daar geen last van hebben.”

Stem des volks kiest voor Nederlands


In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost de bevolking de gelegenheid had gegeven zich uit te spreken over de toekomstige naam van de ruimtes die nu nog Community Center heten. Men had de keuze uit: Buurthuis, Gemeenschapshuis, Buurtcentrum, Activiteitencentrum en Community Centrum. Tevens kreeg men de mogelijkheid om aan te geven waarom men tot zijn keuze was gekomen. De oorspronkelijkste inzending zou met een prijs worden beloond. Het doet ons grote deugd dat de naam Buurthuis de meeste stemmen kreeg (ruim 38%). De prijs (100 euro) werd gewonnen door Wanda Verstappen, die al haar hele leven in het stadsdeel woont. Wij wensen de bewoners van Amsterdam Zuidoost geluk met de nieuwe Nederlandse naam en danken het stadsdeelraadslid de heer De Boer van het CDA, die mede op verzoek van Taalverdediging het voorstel voor het houden van de volksraadpleging over deze zaak ingediend heeft, voor zijn inzet. De uitkomst van de stemming bewijst maar weer dat de bevolking helemaal niet om Engelse benamingen vraagt, zoals door beleidsmakers nogal eens beweerd wordt.